Juridische informatie

Juridische informatie
1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en de controle van de site gespecificeerd aan de gebruikers van de site www.camping-peupliers.com:

Eigenaar: Vereniging TRIP NORMAND – 344 491 121 00028 – Allée des Pins 14810 Merville – Franceville
Creator: Sequoiasoft – Webbureau voor de camping
Verantwoordelijke voor de publicatie : Vereniging TRIP NORMAND – [email protected]
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Vereniging TRIP NORMAND – [email protected]
Gastheer: Infomaniak – Technoparkstrasse 3 8406 Winterthur – Zwitserland
Credits:
De juridische kennisgeving sjabloon wordt aangeboden door Subdelirium.com Juridische kennisgeving generator

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.camping-peupliers.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site www.camping-peupliers.com worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Association TRIP NORMAND kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.camping-peupliers.com wordt regelmatig bijgewerkt door Vereniging TRIP NORMAND. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website www.camping-peupliers.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Vereniging TRIP NORMAND spant zich in om de informatie op de site www.camping-peupliers.com zo nauwkeurig mogelijk aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de website www.camping-peupliers.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.camping-peupliers.com niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Vereniging TRIP NORMAND is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Vereniging TRIP NORMAND.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Vereniging TRIP NORMAND kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.camping-peupliers.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Vereniging TRIP NORMAND kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.camping-peupliers.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Association TRIP NORMAND behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle op deze site geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Vereniging TRIP NORMAND zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd bij wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.camping-peupliers.com kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.camping-peupliers.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Vereniging TRIP NORMAND alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site www.camping-peupliers.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.camping-peupliers.com aangegeven of hij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.camping-peupliers.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de vereniging TRIP NORMAND en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site www.camping-peupliers.com.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.camping-peupliers.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Vereniging TRIP NORMAND. Vereniging TRIP NORMAND heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Het surfen op de site www.camping-peupliers.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een radertje) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.camping-peupliers.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).